مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

دانلود مقاله درباره باکتريها

 

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 4 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

‏2

‏باکتر‏ي‏ها گروه‏ي‏ از موجودات تک ‏ي‏اخته‌ا‏ي‏ ذره ب‏ي‏ن‏ي‏ هستند ‏که پوشش ب‏ي‏رون‏ي‏ نسبتا ضخ‏ي‏م‏ي‏ آنها را احاطه کرده است. ا‏ي‏ن موجودات ساختار ساده‌ا‏ي ‏دارند و به گروه پروکار‏ي‏وتها تعلق دارند.

‏به نام خدا

‏مقدمه

‏در عمل باکتر‏ي‏ها‏يي‏ که دارا‏ي‏ خواص ‏ي‏کسان‏ي‏ باشند بندرت ‏ي‏افت م‏ي‏‌شوند، ‏حت‏ي‏ باکتر‏ي‏ها‏يي‏ که از ‏ي‏ک سلول منشا م‏ي‏‌گ‏ي‏رند ممکن است از نظر ‏ي‏ک ‏ي‏ا چند صفت با ‏ي‏کد‏ي‏گر متفاوت باشند. ا‏ي‏ن تفاوتها نت‏ي‏جه تغ‏يي‏رات‏ي‏ است که به علت ‏جهش ژن‏ي ‏ي‏ا موتاس‏ي‏ون در سلولها‏ي‏ باکتر‏ي‏ا‏يي ‏پد‏ي‏د م‏ي‏‌آ‏ي‏د. ا‏ي‏ن باکتر‏ي‏ها‏ي‏ تغ‏يي‏ر ‏ي‏افته ، ‏موتانت Mutant ‏نام‏ي‏ده م‏ي‏‌شوند که ‏از نظر بعض‏ي‏ از خواص نظ‏ي‏ر ‏ساختمان آنت‏ي‏ ‌ژن ‏، حساس‏ي‏ت در مقابل ‏آنت‏ي‏ ب‏ي‏وت‏ي‏کها ‏و ... با سا‏ي‏ر باکتر‏ي‏ها‏ي ‏مشابه اختلاف دارند.

‏سهولت تغ‏يي‏رپذ‏ي‏ر‏ي‏ در باکتر‏ي‏ها مربوط به سرعت تقس‏ي‏م ‏آنهاست. زمان تقس‏ي‏م ‏ي‏ا مدت زمان‏ي‏ که برا‏ي‏ تول‏ي‏د ‏ي‏ک سلول جد‏ي‏د در باکتر‏ي‏ها لازم است، ‏حدود 2 دق‏ي‏قه و در مورد انسان 20 سال است. مثلا ‏ي‏ک سلول باکتر‏ي‏ در مدت 18 ساعت 54 ‏نسل بوجود م‏ي‏‌آورد. درحال‏ي‏که برا‏ي‏ ا‏ي‏جاد هم‏ي‏ن تعداد نسل انسان ب‏ي‏ش از 1000 سال زمان ‏لازم است. پس جهش ژن‏ي‏ در باکتر‏ي‏ها نسبت به موجودات عال‏ي‏ خ‏ي‏ل‏ي‏ سر‏ي‏ع و قابل ملاحظه ‏است.

‏ت‏فاوت تاژك سلول هاي يوكاريوتي از نظر ساختار و عمل با سلول هاي باكتري‏:

‏بطوريکه تاژک سلول يوکاريوتي عمدتا از جنس پروتئين استوانه‌اي شکل ميکروتوبول است. در حاليکه تاژک سلول پروکاريوتي از جنس پروتئين فلاژلين مي‌باشد. حدود نيمي از باکتري‌هاي شناخته شده قادر به تحرک مي‌باشند. اينها واجد وسيله حرکتي هستند که تاژک (خوانده مي‌شود. جنس تاژک از پروتئيني موسوم به فلاژلين است. يک باکتري ممکن است فاقد تاژک يا واجد يک ، دو يا چندين تاژک باشد. باکتري Ecoli‏ که همان اشرشياکلي مي‌باشد، با طول دو ميکرومتر مسافتي معادل 25 برابر طولش يعني 50 ميکرومتر را در يک ثانيه مي‌پيمايد.اگر شناگري با دو متر قد مسافتي معادل 50 متر در ثانيه را طي کند، قادر خواهد بود رکورد جهاني شنا را بشکند. تاژک باکتري به يک قلاب انعطاف‌پذير وصل است که اين قلاب نيز به پروتئين حلقوي متصل است که در نيمه داخلي و خارجي غشاي سيتوپلاسمي باکتري قرار داشته و چرخش اين پروتئينهاي حلقوي باعث حرکت تاژک مي‌شود تاژک در باکتري تاژکها اندامهاي حرکتي باکتريها مي باشند،چنين اندامهايي در سيانوفيسه وجود ندارد.تاژک پري تريکوس در سراسر سطح پيکر موجود زنده وجود دارد، اين حالت در تيره

‏2

Enterobacteriacea‏ قابل مشاهده است.انواعي از تاژکهاي قطبي وجود دارد،براي مثال Lophotrichous‏ داراي تجمعي از چندين تاژک در يک انتهاست،در حالي که Amphitrichous‏ داراي تاژک در دو قطب است. تاژک باکتريها با تاژکهاي موجود در سلولهاي يوکاريوت متفاوتند.تاژکهاي باکتريها قطري برابر تقريبا150A‏ دارند و از اجزاي پروتئيني کروي به بزرگي تقريبا45A‏ ساخته شده اند که زنجيروار در 4رديف طولي قرار گرفته اند.اين 4زنجيربه طور مارپيچ دور يکديگرپيچ خورده اند.ترکيب پروتئيني سازنده اين تاژکها،فلاژلين با وزن ملکولي تقريبا60000،است.اين پروتئين فاقد اسيدهاي آمينه گوگرددار سيستئين است.در انواع مختلف باکتري ،اندازه اجزاي پروتئين و تعداد زنجيرهاي به هم پيچيده متفاوت است. تاژک در اشريشياکولي تازک در E.coli‏ داراي سه قسمت است:بخش رشته اي،بخش قلاب مانندو جسم بازال بخش رشته اي از چندين هزار ملکول فلاژلين ساخته شده،اين ملکولها در11رديف طولي ،منظم شده و ساختماني پيچ خورده به وجود مي آورند.اين بخش رشته اي به بخشي قلاب مانند (پروتئين با وزن ملکولي42000)متصل مي شود. بخش قلاب مانند خود به جسم بازال مربوط مي شودکه حداقل 9پروتئين در ساختمان آن به کار رفته است.اين پروتئينها چهار حلقه به وجود مي آورد که روي ساختمان مفتول مانندي قرار دارند :حلقهM‏ در غشاي سيتوپلا سمي،حلقهS‏ با فاصله کمي روي آن،حلقه P‏ در لايه پپتيدوگليکان و حلقهL‏ در لايه ليپوپلي ساکاريد خارجي جاي گرفته است.حلقه M‏ روي دسته جسم بازال و حلقهS‏ بر عکس به ديواره محکم شده نحوه حرکت در تاژک پروکاريوتها: تاژک باکتري مستقيما توسطprotein motive force‏ به حرکت در مي آيد که علت آن ايجاد يک گراديان پروتوني حاصل از فسفريلاسيون اکسيداتيو است. حلقه M‏ آزادانه در غشاي سيتوپلاسمي به حرکت در آمده وحلقه

‏3

P‏وS‏ به عنوان بک مخزن انعکاسي عمل مي نمايند.در شرايط عادي تاژکها با سرعت 15 دور در ثانيه و معمولا در جهت عکس حرکت عقربه هاي ساعت است.درنتيجه اين حرکت تاژکها دور هم تاب خورده ،دسته مي شوند که موجب حرکت منظم سلول به جلو مي شود0در جهت عکس دسته تاژک،مرحلهS‏ )در نتيجه چرخش عکس که متعاقب آن انجام مي شود ،دسته تاژک از هم بازو چرخش تاژکها نامنظم و ايجاد نوعي تلوتلو خوردن در باکتري مي گردد.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 15,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
6D65643392918_1656665_6047.zip10.4k